SPECIALISATIE ZIEKTEVERZUIM

Zorg dat u de regie voert in de verzuimbegeleiding. Kordaat en actief handelen maakt dat u de kosten van ziekteverzuim kunt verminderen en beheersen. Denk daarbij niet alleen aan verlies aan arbeidsuren maar ook aan loonsancties, conflicten en aan instroom in de wia met alle financiële gevolgen voor werknemer én werkgever. De rol van register casemanager is het begeleiden van werkgever en werknemer bij re-integratie. De wet- en regelgeving hieromtrent is ingewikkeld en voor menig werkgever lastig te vertalen naar de praktijk. De register casemanager is de specialist in dit vakgebied en weet welke stappen noodzakelijk zijn om de kosten van verzuim zo laag mogelijk te houden.

Partners in HR voor oplossen van extreem ziekteverzuim

“There are risks and costs to a program of action. But they are far less than the longrange risks and costs of comfortable inaction.”

John F. Kennedy
partners in HR is gespecialiseerd in ziekteverzuim

Casemanager verzuim

In ieder verzuimtraject dat langer dan 6 weken duurt, dient de werkgever een casemanager te benoemen. Dat kan de direct leidinggevende zijn maar ook een externe casemanager. De casemanager voert de regie in het verzuimproces:

  • Het maken van een plan van aanpak: een stappenplan voor de re-integratie.
  • Iedere 6 weken met de medewerker evalueren hoe de re-integratie verloopt is en welke stappen er voor de komende 6 weken gezet moeten gaan worden.
  • Inzetten van een bedrijfsarts of arbodienst en ook monitoren of de adviezen van bedrijfsarts compleet zijn om de volgende re-integratiestappen te kunnen nemen.
  • Bepalen wanneer een van de volgende zaken nodig zijn: inzetbaarheidsprofiel, arbeidsdeskundig onderzoek, medische expertise, deskundigenoordeel door een andere bedrijfsarts of door het UWV of een (haalbaarheidsonderzoek) 2e spoortraject.
  • En alles op zodanige wijze dat alle re-integratiekansen benut worden en het UWV u als bedrijf geen 3e jaar loondoorbetaling oplegt.

Een verzuimtraject kost u veel tijd en aandacht en kan desondanks alle goede bedoelingen en inzet toch nog leiden tot loonsanctie en dure instroom in de WIA. Voorkom deze kosten en voer actief de regie in het ziekteverzuim.

Preventie op organisatieniveau

U kunt niet altijd voorkomen dat medewerkers ziek worden, maar de mate van arbeidsongeschiktheid is wel te beïnvloeden. Met de juiste preventieve maatregelen kunt u het ziekteverzuim beperken. Voorbeelden zijn een goed verzuimbeleid, een helder verzuimprotocol, een goed personeelsbeleid en een passende leiderschapsstijl. Beleid is de basis, maar de wijze waarop het beleid geïmplementeerd is, bepaalt de effectiviteit van het beleid.

Beroepsvereniging

Bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers) zijn casemanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op (post) bachelor niveau hebben afgerond. Zij hebben aantoonbaar actuele werkervaring en zijn continu actief om hun vakkennis kwalitatief op dit niveau te behouden.
Zij zijn als geen ander in staat zijn om een werkgever te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s, voortkomend uit de sociale zekerheid, beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit kosten van verzuim of (onverwachte) kosten van arbeidsongeschiktheid (WAO en WIA) kan verminderen.
Het takenpakket van een register casemanager is uiterst complex en divers. Zij voeren namens de werkgever de regie tijdens het re-integratieproces van de verzuimende werknemer. Zij zien erop toe dat de procesgang, vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter, wordt bewaakt en dat er een volledig verzuim- en re-integratiedossier wordt aangelegd dat volledig ‘Wet verbetering Poortwachter-proof’ is.
Als lid van de RNVC onderschrijf ik de ethische gedragscode van de RNVC.

Beroepsvereniging RNVC
Partners in HR haalt de knoop eruit als het gaat om ziekteverzuim